Навчальний центр інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва
image
FB
ДРУГА ОСВІТА
Облік та оподаткування
Менеджмент:
- підприємницької діяльності
- маркетингової діяльності
Менеджмент:
- персоналу
Інтелектуальна власність
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
з інформаційних технологій
з обліку та аудиту
з менеджменту організацій і адміністрування
з інтелектуальної власності
соціальна адаптація військовослужбовців
за ваучерами ЦЗ
тренінги CAP/CIPA
з охорони праці
з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
з видобування нафти і газу
з енергетичного менеджменту
ЕКСПЕРТИЗА
Науково-дослідний центр "Промислова безпека та технічний аудит"

Навчальний центрІнтелектуальної власності та інноваційного підприємництва

Сьогодні інститут післядипломної освіти добре відомий як один із найавторитетніших центрів підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності.

В навчальному центрі «Інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва МІПО НТУ «ХПІ» з 1992 по 2015 роки підготовлено понад 900 спеціалістів з вищою освітою з патентознавства і інтелектуальної власності для 18 областей України, у тому числі – близько 160 фахівців для апарату Державної служби  інтелектуальної власності та підрозділів УКРПАТЕНТУ. Серед патентних повірених України близько 100 є випускниками МІПО НТУ «ХПІ».

З метою кадрового  забезпечення процесів управління інтелектуальною  власністю і трансфером технологій в базових структурних підрозділах  НТУ »ХПІ», підвищення ефективності використання наукового потенціалу університету в умовах ринку, а також забезпечення високого інноваційного рівня виконуваних аспірантами університету наукових досліджень, сприяння  набуттю та комерціалізації прав інтелектуальної власності, що міститься в результатах науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та навчально-методичних робіт, до яких залучаються аспіранти, в НТУ «ХПІ» кафедрою Інформатики та інтелектуальної власності і МІПО НТУ «ХПІ» здійснюються заходи з координації і організації в університеті навчання та підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційного підприємництва. Протягом одинадцяти  років спеціальні знання та дипломи спеціалістів та магістрів з інтелектуальної власності отримали  67  аспірантів та наукових співробітників університету. Всього в програмі взяли участь понад 180 аспірантів.

МІПО НТУ «ХПІ» є    Регіональним центром підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності. За цей час 124 науково-педагогічних працівника з 36 вищих навчальних закладів пройшли підвищення кваліфікації з курсу «Інтелектуальна власність».

Діяльність навчального центру спрямована на підготовку фахівців в сфері комерціалізації технологій; інноваційного підприємництва, здатних оцінити комерційну привабливість технології та ризики її просування, що вміють розробити оптимальну стратегію перетворення розробок у конкурентноздатний товар, ідеї бізнесу в дорогий актив; забезпечити охорону і захист інтелектуальної власності; реальну прибутковість патентів, авторських прав і «ноу-хау».

Наші слухачи отримують:

 • комплекс знань і практичних навичок, необхідних для грамотного ведення бізнесу на основі інноваційного менеджменту й інвестиційного управління;
 • вміння виявляти й оцінювати комерційний потенціал технологій для створення нових успішних технологічно орієнтованих підприємств і виробництв;
 • навички управління новими сферами фінансово-господарської діяльності підприємств, пов’язаних з управлінням науковими дослідженнями і розробками, залученням інвестицій, здійсненням трансферу технологій;
 • вміння проводити комплексні патентно-кон’юнктурні та маркетингові дослідження з використанням сучасних електроних джерел патентної і науково-технічної та іншої інформації;
 • здібності розробляти, обґрунтовувати і приймати стратегічні рішення з питань комерційного використання винаходів, ноу-хау, торговельних марок й інших результатів науково-технічної діяльності;
 • комплексні знання з вартісної оцінки, правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності й уміння застосовувати їх на практиці з урахуванням інтересів підприємства;
 • здатність приймати ефективні рішення з інтеграції нових технологій.

Підвищення кваліфікації фахівців за напрямом «Інтелектуальна власність»

Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється з 1992 року та охоплює такі напрямки:

Модуль1. Право інтелектуальної власності

 • Право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, фірмові (комерційні найменування), топографії інтегральних мікросхем)
 • Авторське право та суміжні права
 • Міжнародне право і співробітництво в сфері ІВ

Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності

 • Розпорядження майновими правами ІВ
 • Економіка інтелектуальної власності  та оцінка вартості прав
 • Облік та аудит нематеріальних активів

Модуль 3. Маркетинг інтелектуальної власності

 • Патентно-кон`юнктурна і комерційна інформація і документація
 • Патентно-кон`юнктурні дослідження
 • Маркетинг інтелектуальної власності
 • Пошукові системи в Інтернет
 • Дослідження конкурентоздатності та комерційного потенціалу інновацій

Модуль 4. Управління правами інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності              
 • Бізнес-планування
 • Управління правами інтелектуальної власності на підприємстві

Модуль 5. Захист прав інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність в системі права України
 • Конкурентне право
 • Захист від недобросовісної конкуренції
 • Захист комерційної таємниці на підприємстві
 • Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні
 • Судовий захист права інтелектуальної власності

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які залучені до освітньої діяльності, пов’язаної з викладанням навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” здійснюється у  відповідності  з  Професійною  програмою  “Інтелектуальна власність”, що погоджена і рекомендована МОН України обсягом 72 години – короткострокові курси та 500 годин –  довгострокові курси.

 Слухачам курсів підвищення кваліфікації видається комплект інформаційно-методичних матеріалів, а після успішного завершення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Програми підвищення кваліфікації

Управління правами інтелектуальної  власності та  їх комерціалізація

Завдання програми:

 • Розкрити історичний характер і закономірність створення інтелектуальної власності в якості охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності; показати їх конкурентні переваги в порівнянні з традиційними не охоронюваними  інноваціями;
 • Розкрити сутність і функціональні особливості інтелектуальної власності в системі управління знаннями; поняття «Національна інноваційна система», система управління інтелектуальною власністю та їх взаємозв'язок;
 • Показати роль і засоби правової охорони інтелектуальної власності в системі управління інтелектуальною власністю;
 • Отримати професійні знання і навички, пов'язані з управлінням процесами розробки, правової охорони, впровадження, виробничого використання, комерціалізації, маркетингу, ціноутворення об'єктів інтелектуальної власності, організації і техніки підготовки, укладання та використання ліцензійних договорів та інших комерційних угод, що передбачають передачу прав на використання інтелектуальної власності.

Правова охорона і захист інтелектуальної власності

Дана програма розрахована на патентознавців, працівників патентних служб, науковців і технічних фахівців, які працюють за договорами на НДДКР метою яких є створення об’єктів інтелектуальної власності, державних службовців.

Програма  включає розділи:

 • Інтелектуальна власність в системі права України
 • Правова охорона інтелектуальної власності. Новації законодавства з промислової власності
 • Патентна інформація
 • Патентні дослідження
 • Набуття прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі), промислові зразки
 • Захист прав

Набуття прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товаровиробників

(торговельні марки, комерційні найменування та найменування місць походження товарів)

Програма включає розділи:

 • Інтелектуальна власність в світлі Цивільного Кодексу України
 • Інтелектуальна власність в світлі Угоди про асоціацію України з ЄС
 • Правова охорона засобів індивідуалізації товаровиробників (торговельних марок, комерційних найменувань, найменування місця походження товарів тощо).
 • Державна реєстрація торговельної марки, найменування місця походження товару. Вимоги до складання, подання та розгляду заявки.
 • Розпорядження виключним правом на засоби індивідуалізації.
 • Міжнародні договори в галузі охорони торговельних марок та  найменувань місць походження товарів.

Правова охорона об'єктів авторських і суміжних прав

Програма включає розділи:

 • Законодавство України про авторське право і суміжні права;
 • Роль і значення міжнародних договорів;
 • Охорона прав виконавців, виробників фонограм організацій ефірного та кабельного мовлення;
 • Особливості правового регулювання, пов'язаного з використанням творів, перетворених в цифрову форму (у тому числі Інтернеті та інших цифрових мережах);
 • Передача авторських прав на твори за авторським договором;
 • Вибір способів забезпечення доказів авторства відносно різних видів творів у разі виникнення спорів про авторство;
 • Особливості охорони  комп’ютерних програм.

Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності підприємства

Програма «Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності підприємства» - для початківців фахівців в галузі правової охорони інтелектуальної власності.

Програма включає розділи:

 • Основи інтелектуальної власності (ІВ);
 • Патентна інформація та документація;
 • Маркетингові дослідження на основі патентно-інформаційної документації;
 • Експертиза на патентну чистоту;
 • Патентна експертиза винаходів і корисних моделей, правила оформлення, подання та розгляду заявки на видачу охоронного документа;
 • Правові основи підприємницької діяльності в сфері створення та реалізації інтелектуального продукту;
 • Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;
 • Інтелектуальна власність в якості нематеріальних активів (НМА) на підприємстві
 • Оцінка майнових прав інтелектуальної власності 

Захист прав інтелектуальної власності

Програма розрахована на юристів, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності, а також на фахівців інтелектуальної власності.

Програма включає розділи:

 • Інтелектуальна власність в системі права України
 • Інтелектуальна власність в світлі Угоди про асоціацію України з ЄС
 • Система захисту прав інтелектуальної власності за законодавством України
 • Захист авторського права і суміжних прав
 • Захист прав на об’єкти права промислової власності, у тому числі засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
 • Цивільно-правовий захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності в місцевих судах.
 • Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності в господарських судах.
 • Адміністративно-процесуальний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 • Кримінально-правовий захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
 • Захист від адміністративних правопорушень в сфері інтелектуальної власності.
 • Захист від недобросовісної конкуренції
 • Захист комерційної таємниці на підприємстві
 • Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні  

Оцінка майнових прав інтелектуальної власності

 • Нормативно-правове регулювання оцінки майнових прав інтелектуальної власності
 • Методологічні підходи та методи оцінки
 • Аналіз вихідної інформації щодо об’єкта права інтелектуальної власності що оцінюється
 • Оцінка ризиків
 • Ціна ліцензії
 • Особливості оцінки майнових прав інтелектуальної власності
 • Оцінка збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності 

Курси підвищення кваліфікації працюють на постійній основі.

Можлива зміна програм за індивідуальним планом замовника

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 208, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 206-208  Навчальний центр Інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва

Тел.: (057) 704-13-71

Моб. тел.: +38 (063) 246-45-16

e-mail: patentmipo@mail.ua

 

[ Версія для друку ]

Наші новини
10.06.2016
МІПО НТУ «ХПІ» ПРОПОНУЄ КЛАСИЧНУ ОСВІТУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Розпочався набор слухачів на спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Зробіть вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання!
[ докладніше ]
08.10.2015
З 05 жовтня почалася сесія слухачів 2-го курсу ( група ОА4PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
08.10.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністями «Облік та оподаткування» та «Менеджмент» за заочною формою навчання до 28 жовтня.
[ докладніше ]
14.09.2015
З 14 вересня починається сесія слухачів 3-го курсу ( група ОА3PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
14.09.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністю «Облік та оподаткування» за заочною формою навчання до 15 жовтня.
[ докладніше ]
©2020 two-factor provider Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!