Кафедра менеджменту і підприємництва
image
FB
ДРУГА ОСВІТА
Облік та оподаткування
Менеджмент:
- підприємницької діяльності
- маркетингової діяльності
Менеджмент:
- персоналу
Інтелектуальна власність
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
з інформаційних технологій
з обліку та аудиту
з менеджменту організацій і адміністрування
з інтелектуальної власності
соціальна адаптація військовослужбовців
за ваучерами ЦЗ
тренінги CAP/CIPA
з охорони праці
з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
з видобування нафти і газу
з енергетичного менеджменту
ЕКСПЕРТИЗА
Науково-дослідний центр "Промислова безпека та технічний аудит"


Кафедра менеджменту і підприємництва створена в 1999 році
Зав. кафедрою – к.е.н. Шаповалова Тетяна Юріївна

Перепідготовка та підвищення кваліфікації за галуззю знань 0306 “Менеджмент  і адміністрування” виконується у МІПО НТУ “ХПІ” випускаючою кафедрою “Менеджменту та підприємництва”, яка була створена у 1999 році (наказ №2 від 24.02.99р.), з метою перепідготовки фахівців та підвищення кваліфікації у галузі економіки, малого бізнесу, підприємництва.

За цей час на курсах підвищення кваліфікації пройшли навчання за напрямом "Менеджмент" більше 6000 осіб.

Тільки з 2009 по 2012 рр. пройшли підвищення кваліфікації за напрямом "Менеджмент" 324 особи, за 2009 р. – 119 осіб, за 2010 р. – 62 особи, 2011 р. – 63 особи, 2012 р. – 80 осіб.

З 2006 року викладачі кафедри менеджменту та підприємництва приймають участь у  програмі ОБСЄ «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України»   з перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас,  за програмою «Менеджмент підприємницької діяльності». За цією програмою пройшли навчання більш 140 колишніх військовослужбовців.
З 2009 року викладачі кафедри менеджменту та підприємництва приймають участь у перепідготовці  військовослужбовців звільнених в запас або відставку за  програмою НАТО «Партнерство заради миру»  на базі МІПО НТУ "ХПІ". Навчання здійснюється на 3-х місячних курсах, що проводяться за 500 годинною програмою за спеціальністю: «Менеджмент підприємницької діяльності» та «Маркетинг».

Курси розраховані на задоволення потреб працевлаштування колишніх військовослужбовців у цивільному житті, виходячи з аналізу ринку праці у тісній співпраці з Державною службою зайнятості України.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

  Для всіх, хто має вищу освіту, аспірантам і студентам старших курсів пройти перепідготовку за фахом «Менеджмент»

 • спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності; кваліфікація: менеджер-економіст,
 • спеціалізація: менеджмент маркетингової діяльності; кваліфікація: економіст-менеджер маркетингової діяльності,
що надає право одержати ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА державного зразка за 2 роки.

У ході навчання ви вивчите наступні основні дисципліни:
 • «Психологія керування і конфліктологія»,
 • «Економічна теорія»,
 • «Фінанси, гроші і кредит»,
 • «Міжнародні економічні відносини та основи зовнішньоекономічної діяльності»,
 • «Основи менеджменту»,
 • «Бізнес-планування»,
 • «Бухгалтерський облік і аудит»,
 • «Маркетинг»,
 • «Менеджмент організацій»,
 • «Інноваційний менеджмент»,
 • «Стратегічний менеджмент»,
 • «Інвестиційний менеджмент»,
 • «АРМ менеджера»,
 • «Методи і способи захисту економічної інформації»,
 • «Системи обробки економічної інформації» та інші.

Форма навчання: заочна.

Навчання на контрактній основі з юридичними і фізичними особами.

Вартість за весь термін навчання - 13800 грн.

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ВАМ НЕОБХІДНО?

Перепідготовка за фахом «Менеджмент» дає можливість придбати вищу економічну освіту, опанувати сучасні технології використання інформаційних економічних систем, стати фахівцем широкого профілю в галузі економіки і менеджменту, вирішувати практичні задачі і приймати ефективні економічні рішення.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА КОРОТКОСТРОКОВИХ КУРСАХ ПО НАПРЯМКАХ:

"Менеджмент організації"

Прослухавши курс, Ви зможете виконувати обов'язки менеджера, або керівника фірми, а також зможете розробити бізнес-план для відкриття власного бізнесу. Ефективність курсу "Менеджмент організацій" забезпечується освоєнням дисциплін: менеджмент, економічна теорія, бухгалтерський облік, основи психології, основи податкової системи, основи підприємництва, бізнес-планування, організація ділової комунікації, зовнішньоекономічна діяльність. Курс також дає необхідну в умовах ринкової економіки правову і значну комп'ютерну підготовку для створення робочого місця менеджера з використанням комп'ютера.

 

"Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)"

Оволодіння курсом за спеціальністю 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" здійснюється в умовах реформування системи управління житловою нерухомістю міста. Саме реформування системи управління житловою нерухомістю базується на трьох основних напрямках:

- приватизація житла і створення житлових товариств;

- реформування застарілої системи управління;

- створення конкурентоспроможного ринку управителів і ринку якісних комунальних послуг.

На даний момент приватизовано лише житло, а ринок ефективних управителів ще не Ринкові реформи в житловому господарстві зупинилися тільки на приватизації квартир громадянами, де не роз`ясняється мешканцям їхнього права володіння, користування і розпорядження не тільки квартирою, а і загальними елементами будинку, допоміжними приміщеннями і придомовою територією.

Процес реформування житлової сфери вимагає підготовки сучасних менеджерів з організації керування житловим фондом, які могли б вирішувати і загальні теоретичні питання, пов`язані зі створенням і функціонуванням об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), і практичні задачі з удосконалення господарської діяльності ОСББ.

Метою даного навчання є підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою для забезпечення ефективної роботи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та підвищення якості житлово-комунальних послуг, на підставі діючих законодавчо-нормативних актів України та з урахуванням Європейського досвіду управління житловою нерухомістю.

Курс передбачає опанування теоретичних і практичних положень дисциплін менеджерського, економічного, правового і комп`ютерного напрямів за допомогою моделювання ділових і виробничих ситуацій.

З ряду основних професійно орієнтованих дисциплін навчальна програма передбачає використання активних методів навчання у виді ділових ігор і виробничих ситуацій, що створюють можливість змоделювати і вирішити різноманітні адміністративно – управлінські рішення, що розглядають керування ОСББ з різних сторін діяльності: правової, господарської, фінансової.

Опанування даного курсу дає можливість слухачам розвивати свій творчий потенціал з використанням сучасних методів менеджменту і нових комп`ютерних технологій, що дає їм можливість бути затребуваними під час організації модернізованої житлової системи України та формування конкурентного середовища для покращення якості житлово-комунальних послуг.

На реалізацію програми приділяється 500 години з них теоретичних 200 годин, практичних – 154 години, лабораторних на комп`ютерах – 96 години. Практика на підприємствах та організаціях складає – 40 годин. На заключному етапі передбачається виконання слухачами випускної роботи.

Форма навчання – очна.

Загальним термін навчання – 2,88 місяця (63,25 днів).

Заняття проходять за п’ятиденним 40 годинним тижнем.

Підсумковий контроль: випускна робота с захистом у ДЕК.

Після повного виконання вимог навчального плану та захисту випускної роботи слухач отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

 

"Основи адміністративного менеджменту"

Якщо Ви хочете отримати необхідні знання для роботи помічника керівника, начальника загального відділу, завідувача канцелярією, то ці курси саме для Вас.

За результатами навчання на курсах Ви зможете:

 • виконувати технічні функції щодо забезпечення і обслуговування роботи керівника;
 • організувати телефонні розмови керівника;
 • працювати на персональному комп'ютері і з оргтехнікою для підготовки документів різної складності;
 • здійснювати роботу з підготовки засідань і нарад;
 • вести і оформляти протоколи;
 • друкувати документи відповідно до Єдиної державної системою документообігу і вести документообіг;
 • і багато іншого.

 

"Менеджмент організацій з використанням Інтернет технологій"

У процесі навчання будуть розглядатися дисципліни модуля без менеджерської підготовки, модуля правової підготовки, модуля комп'ютерної підготовки та модуля Інтернет-технології в менеджменті організацій. Останній модуль включає наступні дисципліни: "Стратегія бізнесу", "Електронна підтримка бізнесу", "Інформаційні ресурси інтернет", "Інтернет і сучасні WEB технології".

 

"Маркетинговий менеджмент"

У ході курсу Ви вивчіть систему маркетингової діяльності підприємства на основі наступних дисциплін:

 • Стратегічний маркетинг підприємства;
 • PR і реклама;
 • Товарна політика підприємства;
 • Методи вивчення купівельного попиту;
 • Психологія споживчої поведінки;
 • Бізнес-планування та інші.
 • Навчання дозволить Вам стати затребуваним і конкурентноспроможним професіоналом на ринку праці. Ви зможете забезпечити стабільне становище фірми, збільшити прибуток і залучити потенційних клієнтів.

 

З НАМИ ЛЕГКО КРОКУВАТИ ПО ЖИТТЮ І ПЕРЕМАГАТИ!

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 210-2 кафедра Менеджменту і підприємництва

Тел.: (057) 707-61-79, (057) 707-62-90

Моб. тел.: +38 (067) 570-91-20

e-mail: mipohpi@ukr.net

[ Версія для друку ]

Наші новини
10.06.2016
МІПО НТУ «ХПІ» ПРОПОНУЄ КЛАСИЧНУ ОСВІТУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Розпочався набор слухачів на спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Зробіть вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання!
[ докладніше ]
08.10.2015
З 05 жовтня почалася сесія слухачів 2-го курсу ( група ОА4PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
08.10.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністями «Облік та оподаткування» та «Менеджмент» за заочною формою навчання до 28 жовтня.
[ докладніше ]
14.09.2015
З 14 вересня починається сесія слухачів 3-го курсу ( група ОА3PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
14.09.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністю «Облік та оподаткування» за заочною формою навчання до 15 жовтня.
[ докладніше ]
©2020 two-factor provider Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!