Сайт навчального центру «Бізнесу і інформатики»

Об'єктами професійної спрямованості кафедри комп'ютерних систем та інформаційних технологій (КСIТ) є перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців в області комп'ютерних технологій. У процесі навчання слухачі отримують фундаментальну підготовку роботи з комп'ютером та пакетами прикладних програм, що застосовуються в бізнесі, управлінні підприємствами, дизайні або наукових дослідженнях.

На кафедрі щорічно проходять навчання та перекваліфікацію більше 200 слухачів. Після навчання вони успішно вирішують наукові та технологічні проблеми на підприємствах і організаціях.

На кафедрі розроблена концепція перепідготовки фахівців з IT-технологій.

Для організації навчального процесу на сучасному рівні кафедра має необхідним обладнанням, комп'ютерними класами, площами, висококваліфікованим складом викладачів.

Викладачами кафедри підготовлено широкий спектр методичних посібників для забезпечення навчального процесу.

 

Кафедра пропонує підвищення кваліфікації на короткотермінових курсах за напрямками:  

"Ком'пютерні системи та мережі"

Освоєння дисципліни “Техніка пошуку роботи” дозволяє слухачам активізувати самостійний пошук роботи, формувати навички ефективної самопрезентації, підвищення   конкурентоспроможності  на ринку праці.

 

"Створення та підтримка WEB сайтів"

Оволодіння навчальною програмою «Створення та підтримка WEB сайтів» дозволяє слухачам одержати фахівцями теоретичні та практичні навички ефективного  використання сучасних комп'ютерних технологій  побудови зображень, WEB - сайтів, мови програмування JavaScript,  та отримати навички створення додатків різних видів засобами цієї мови, використовуючи технології Jquery, AJAX.

Курс передбачає лекційні (теоретичні) і практичні заняття за комп'ютером, як під керівництвом  викладача, так і самостійно, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє придбанню практичних навичок. Практична робота слухачів за комп'ютером складається з  спеціально розроблених навчальних завдань.

У курсі розглядаються такі теми:

Курс також передбачає вивчення дисципліни «Техніка пошуку роботи через Інтернет». Метою даного курсу є активізація самостійного пошуку роботи слухачами, формування навичок ефективної само презентації, підвищення конкурентоздатності слухачів на ринку праці. Заняття проводяться з використанням Інтернет-технологій пошуку роботи.

На реалізацію програми приділяється  500 год., з них теоретичних 140 год., практичних та лабораторних на комп'ютерах 310 год., практика складає 40 годин. На час практики слухачі отримують персональне завдання, аналізують проблему, розробляють дизайн та додатки  WEB сайтів та публікують їх. Практика проходить у комп’ютерних класах ВУЗу. Проходження практики дозволяє слухачам отримати навички виконання реальних  завдань.

Комп’ютерні навчальні класи МІПО НТУ “ХПІ” об’єднані в локальну навчальну мережу “Мережа МІПО” шляхом приєднання комп’ютерів до файлового сервера. Створена мережа дозволяю використовувати в навчальному процесі сучасне програмне забезпечення з наданням кожному користувачу додаткових ресурсів і можливостей по обробці різноманітних видів інформації, таких як текстової, графічної, фінансової.

Для підвищення якості навчального процесу під час лекційних занять використовується мультимедійний проектор.

Розрахунок навчального часу:
Слухачі освоюють у тиждень 40 годин по п'ятиденному робочому тижні. Форма навчання - денна.


Вид навчання

Строк навчання

 

годин

днів

місяців

Лекції -

140

17,50

0,80

Лабораторні заняття на ПЕОМ -

284

35,50

1,61

Практичні заняття -

26

3,25

0,15

Практика  -

40

5,00

0,23

Підготовка до ДЕК -

 

1,00

0,05

ДЕК -

 

1,00

0,05

Загальний термін навчання

 

63,25

2,89

Вимоги до освіти: В курсі підвищення кваліфікації «Створення та підтримка WEB сайтів»  беруть участь слухачі освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст.

Форма підсумкового контролю знань: На заключному етапі навчання слухачі виконують випускну роботу, яка містить рішення реальних завдань з інформаційних технологій та охоплює всі розділи програми..

Вид документа про освіту: Після освоєння дисциплін курсу та успішного захисту випускної роботи у ДЕК слухачі отримують “Свідоцтво про підвищення кваліфікації” державного зразку з курсу  «Створення та підтримка WEB сайтів».

 

"Офісне програмне забезпечення"

 

"Комп'ютерна графіка"

 

"Проектування баз даних"

 

"Технології програмування"

Хочете навчитися програмувати? Оволодіти базовими прийомами і методами?

Пропонований курс призначений для тих, хто хоче покращити свої знання в програмуванні, вирішити проблеми з навчанням, вирішувати прикладні завдання. Для цього у нас є все. Заняття проходять в невеликих групах з урахуванням індивідуального підходу до слухача. На практичних заняттях навчають надається комп'ютер з навчальними та тестовими програмами. Заняття проводять уважні і кваліфіковані викладачі. Курс розрахований на людей, що мають початкові знання комп'ютерних технологій.

 

"Об'єктно-орієнтоване програмування"

Хочете навчитися писати програми? Моделювати і реалізовувати виробничі та економічні процеси?

Пропонований курс призначений для тих, хто хоче писати програми, використовуючи сучасні підходи - об'єктно-орієнтоване програмування та системи управління базами даних. Для цього у нас є все. Заняття проходять в невеликих групах з урахуванням індивідуального підходу до слухача. На практичних заняттях навчають надається комп'ютер з навчальними та тестовими програмами. Заняття проводять уважні і кваліфіковані викладачі. Курс розрахований на людей, що мають початкові знання в програмуванні.

 

"ПЕОМ в економічних і бухгалтерських розрахунках"

 

"Інформаційна безпека бізнесу"

 

Форма навчання - очна (денна та вечірня).

Термін навчання: 1,5 місяці (3 рази на тиждень по 4 години)

Навчання на контрактній основі з фізичними та юридичними особами.

Початок навчання по мірі формування груп (орієнтовно перший тиждень кварталу).

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 201,
кафедра Комп’ютерних систем та інформаційних технологій

Тел.: (057) 707-61-79

Моб. тел.: +38 (067) 570-91-20

E-mail: mipohpi@ukr.net