Сайт навчального центру «Бізнесу і інформатики»


Кафедра економічного аналізу і обліку створена в 2000 році. У 2001 році був здійснений перший набір слухачів на спеціальність «Облік і аудит».

Бухгалтерський облік відіграє важливу роль у сучасній ринковій економіці. На основі бухгалтерських документів здійснюється повний і об'єктивний контроль діяльності підприємств і організацій для виявлення обґрунтованості і результативності прийнятих управлінських рішень і своєчасного усунення несприятливих господарських ситуацій.

Аудит позв'язаний із проведенням незалежних фінансових перевірок діяльності окремих підприємств та організацій і ґрунтується на використанні даних бухгалтерської звітності, встановленні правильності її ведення.

Оподаткування дає можливість опанувати питаннями організації податкового обліку на підприємствах.

 

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

На даний час кафедра є випускаючою і веде перепідготовку осіб, які мають вищу освіту, за спеціальністю «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ»

В МІПО НТУ «ХПІ» по цій спеціальності навчається понад сто слухачів. Ця спеціальність досить популярна і користується великим попитом, що пояснюється переходом від досить стабільних умов функціонування планової економіки до ринкових умов з характерним для них високим рівнем невизначеності і стохастичності процесів і результатів діяльності підприємств.

Навчальним планом даної спеціальності передбачається вивчення циклів природно-наукових, загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін. По закінченні навчання випускникам присвоюється кваліфікація «економіст-аналітик». Вони зможуть реалізувати отримані знання і навички в практичної діяльності на підприємствах і в організаціях різних форм власності, у фінансово-кредитних установах, у сфері підприємництва, в аудиторських фірмах, податкових інспекціях.

З метою забезпечення необхідного рівня якості підготовки фахівців такого профілю колектив кафедри постійно працює над підвищенням навчального і наукового потенціалу.

Форма навчання: заочна.

Навчання на контрактній основі з юридичними і фізичними особами.

Вартість за весь термін навчання - 13800 грн.


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І АУДИТ»

за курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)».

Курси бухгалтерів призначені для підготовки бухгалтерів малих і середніх підприємств. Запропоновані курси дозволяють слухачам одержати знання і навички, необхідні для роботи бухгалтером на підприємствах будь-якої форми власності. Навчання на курсах бухгалтерів побудовано за принципом об'єднання лекцій з практичними заняттями. Основу курсів складають практичні заняття під керівництвом кваліфікованих викладачів.

У програму курсу навчання бухгалтерів включені принципи організації бухгалтерського обліку в Україні, такі як нормативне регулювання, основні принципи організації обліку, документування, порядок інвентаризації і багато інших; бухгалтерський облік і оподатковування промислового підприємства; особливості обліку в торгівлі; взаємини підприємства з контролюючими (податкова інспекція) органами; комп'ютерна бухгалтерська програма 1С: Бухгалтерія.

Оволодіння курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)» дозволяє слухачам одержати  практичні навички ведення бухгалтерського обліку, опанувати сучасними технологіями обробки економічної інформації за допомогою персонального комп'ютера та вивчити можливості програмного пакету 1С: бухгалтерія.

Навчальна програма містить дисципліни, вивчивши які слухачі повинні знати:

Програмою передбачені практичні заняття, на яких демонструється бухгалтерський облік діючого підприємства з застосуванням спеціального програмного пакета обробки і ведення бухгалтерського документообігу.

Курс також передбачає вивчення дисципліни «Техніка пошуку роботи через інтернет». Метою даного курсу є активізація самостійного пошуку роботи слухачами, формування навичок ефективної самопрезентації, підвищення конкурентоздатності слухачів на ринку праці. Заняття проводяться з використанням Інтернет-технологій пошуку роботи.

На реалізацію програми приділяється 500 години, з них теоретичних 206 годин, практичних 80 годин, лабораторних на комп'ютерах 164 годин, практика складає 40 год. На час практики слухачі отримують персональне завдання, збирають матеріал та виконують завдання у програмі 1С:бухгалтерія.

На заключному етапі навчання слухачі виконують випускну роботу, яка містить рішення реальних завдань з бухгалтерського обліку, по створенню різних форм документів, звітів з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Практичні заняття по дисципліні “Техніка пошуку роботи через Інтернет” (10 год.) проводяться з використанням ПЕОМ з виходом до глобальної мережі Інтернет. При проведенні занять з модулю комп’ютерної підготовки (108 год.) відведено вивченню інформаційних систем та технологій в обліку та електроної мережі (Internet). Курс «Програма 1С: Бухгалтерія» складаеться з 32 год. теоретичних занять та 78 год. практичних, які присвячені вивченню практичних навичок роботи в середовище 1С: бухгалтерія.

Комп’ютерні навчальні класи МІПО НТУ “ХПІ” об’єднані в локальну навчальну мережу “Мережа МІПО” шляхом приєднання комп’ютерів до файлового сервера. Створена мережа дозволяю використовувати в навчальному процесі сучасне програмне забезпечення з наданням кожному користувачу додаткових ресурсів і можливостей по обробці різноманітних видів інформації, таких як текстової, графічної, фінансової.

Для підвищення якості навчального процесу під час лекційних занять використовується мультимедійний проектор.

Розрахунок навчального часу:
Слухачі освоюють у тиждень 40 годин по п'ятиденному робочому тижні. Форма навчання - денна.


Вид навчання

Строк навчання

 

годин

днів

місяців

Лекції -

206

25,75

1,17

Лабораторні заняття на ПЕОМ -

164

20,50

0,93

Практичні заняття -

80

10,00

0,45

Практика  -

40

5,00

0,23

Підготовка до ДЕК -

 

1,00

0,05

ДЕК -

 

1,00

0,05

Загальний термін навчання

 

63,25

2,88

Після успішного освоєння курсу і захисту випускної роботи слухачі одержують свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)».

Форма навчання – очна.

Загальним термін навчання – 2,88 місяця (63,25 днів).

Заняття проходять за п’ятиденним 40 годинним тижнем.

Підсумковий контроль: випускна робота с захистом у ДЕК.

 

за курсом «ОПОДАТКУВАННЯ»

Курси призначені для підвищення кваліфікації фахівців з оподаткування; дозволяють слухачам одержати знання і навички з організації і ведення податкового обліку на підприємствах.

У програму курсу включені питання теоретичних і організаційних основ податкової системи України, розрахунку податків, складання податкових декларацій, аналіз податкової звітності підприємств.

Форма навчання - очна (денна та вечірня).

Термін навчання: 1,5 місяці (3 рази на тиждень по 4 години)

Навчання на контрактній основі з фізичними та юридичними особами.

Початок навчання по мірі формування груп (орієнтовно перший тиждень кварталу).

 

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ CAP/CIPA

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 204 кафедра Економічного аналізу і обліку

Тел.: (057) 707-61-79, (057) 707-61-79

Моб. тел.: +38 (067) 570-91-20

e-mail: mipohpi@ukr.net